auto
15 Ekim 2019, 6:45
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları

2019 – 2020 | 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı MEB  Yayınları ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Cevapları 

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 72  Cevapları MEB

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

Cevap:
1. Osmanlı Devleti …Mondros…Ateşkes Antlaşması’nı imzalayarak I. Dünya Savaşı’ndan çekilmiştir.
2. Çukurova bölgesini Ermenilere ve Fransızlara karşı korumak için ………Kilikyalılar……Cemiyeti kurulmuştur.
3. Millî cemiyetler, Sivas Kongresi’nde ….. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk… Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir.
4. Büyük Millet Meclisine karşı çıkarılan ayaklanmaları bastırmak için ..Hıyanet-i Vataniye.. Kanunu çıkarılmıştır.
5. I. Dünya Savaşı’nda, İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını kesmek için ……Kanal…... Cephesi açılmıştır.

B. Aşağıdaki soruların cevabını boş bırakılan alana yazınız.
1. I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında etkili olan temel neden nedir?

Cevap: Avusturya Macaristan Velihatı’nın  bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle başlamıştır.

2. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girme nedenleri nelerdir?

Cevap: 

 • Yalnızlıktan kurtulmak,
 • Yakın zaman da kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi,
 • Kapitülasyonları kaldırmak istemeleri.

3. İtilaf Devletleri Çanakkale Boğazı’nı niçin ele geçirmek istemişlerdir? Açıklayınız.

Cevap: ülkeye giriş çıkış daha kolay olacağı için.

4. Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgallere halkın tepkisi ne olmuştur?

Cevap: Bölgelerde cemiyetler kurulmuştur. Kuvay-i milliye daha çok silahlanmaya başlamıştır.

5. Amasya Görüşmelerinin Millî Mücadele açısından önemi nedir?

Cevap: Milleti birlik ve beraberliğe davet ederek milli zaferin kazanılmasına zemin hazırlamıştır.

6. I. Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Cevap:

 • İngiltere Orta doğuda ki gücünü arttırmış,
 • İtalya, Avusturya dan toprak alarak sınırlarını genişletmiştir.
 • Osmanlı imparatorluğu, Avusturya Macaristan imparatorluğu, Alman imparatorluğu ve Rus çarlığı yıkılmıştır.
 • Milletler Cemiyeti kurulmuştur.

8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 73  Cevapları MEB

1. Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin taarruz cephelerinden
biridir?

Cevap:D
A) Çanakkale B) Hicaz
C) Irak D) Kafkas

2. Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı”  unvanını aldığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:C
A) Galiçya B) Kanal
C) Çanakkale D) Filistin

3. Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanında savaşa sokmak istemesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

Cevap:C
A) Yeni cepheler açarak üzerindeki baskıyı azaltmak
B) Osmanlı Devleti’nin jeopolitik konumundan yararlanmak
C) Osmanlı Devleti’nin ekonomik gücünden yararlanmak
D) Osmanlı padişahının dinî gücünden yararlanmak

4. Misak-ı Millî kararları arasında yer alan “Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen
her türlü sınırlamalar kaldırılmalıdır.” maddesi ile aşağıdakilerden hangisine tepki
gösterilmiştir?

Cevap:B
A) Ordunun terhis edilmesine
B) Kapitülasyonlara
C) Azınlık okullarına
D) Damat Ferit Paşa Hükûmetine

5. Mustafa Kemal’in 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergede “Meclisin üstünde güç
yoktur.” hükmü yer almıştır. Bu hüküm aşağıdaki kavramlardan en çok hangisiyle ilişkilidir?

Cevap:A
A) Ulusal egemenlik
B) Millî ekonomi
C) Milliyetçilik
D) Tam bağımsızlık

6. İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nın ardından Anadolu’da yaşayan azınlıkları maddi
ve manevi olarak desteklemişlerdir. İtilaf Devletleri bu girişimleri ile daha çok aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

Cevap:B
A) Azınlıkların haklarını korumayı
B) Anadolu’nun işgaline zemin hazırlamayı
C) Demokratik yönetim sistemi oluşturmayı
D) Dünya barışını korumayı

7. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açma amaçlarından
biri değildir?

Cevap:A
A) Halifenin gücünden yararlanmak
B) Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak
C) Rusya’ya yardım göndermek

D) Savaşı kısa sürede bitirmek

8. Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi’nde Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması yönünde
kararlar alınmıştır. Bu kararlar, Millî Mücadele yıllarında aşağıdakilerden hangisine önem verildiğinin bir göstergesidir?

Cevap:D
A) Temsil Heyetine
B) İttifak Devletlerine
C) Osmanlı Hükûmetine
D) Millî iradeye

9. “Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra başlayan işgaller karşısında bağımsız yaşayamayacağımıza inanan bazı insanlar kendi aralarında cemiyetler kurmuşlardı. Wilson
Prensipleri Cemiyeti bunlardan biriydi. Bu cemiyetin üyeleri ………………. fikrini savunuyorlardı.”
Yukarıdaki cümlede anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Cevap:B
A) Topyekûn direniş B) Manda ve himaye
C) Bölgesel direniş D) Ya istiklal ya ölüm


8. Sınıf  İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 74  Cevapları MEB

10. “Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edebilecek.”
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın bu maddesi ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamışlardır?

Cevap:C
A) Bölgedeki Türk halkını göçe zorlamayı
B) Doğu Anadolu’nun kalkınmasını sağlamayı
C) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmayı
D) Rusya ile bozulan ilişkileri düzeltmeyi

11. Amasya Genelgesi incelendiğinde genelgede yer alan maddelerden bazılarının ülkenin
genel durumu hakkında bilgi verdiği, bazılarının ise bu durum karşısında yapılması
gerekenleri ifade ettiği görülür. Amasya Genelgesi’nin aşağıdaki maddelerinden hangisi, ülkenin genel durumu hakkında bilgi vermektedir?

Cevap:D
A) Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
B) Sivas’ta millî bir kongre toplanacaktır.
C) Her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.
D) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.

12. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi, işgalleri artırmaya yönelik çalışmalara destek vermemiştir?

Cevap:D
A) Mavri Mira Cemiyeti
B) Taşnak Cemiyeti
C) Pontus Rum Cemiyeti
D) Kilikyalılar Cemiyeti

13. Mustafa Kemal Millî Mücadele sürecinde katıldığı kongrelerde başkan seçilmiştir.
Mustafa Kemal’in başkan seçilmesinde etkili olan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:A
A) Liderliği
B) Rütbesi
C) Resmî görevi
D) İnsan sevgisi

14. Mustafa Kemal Paşa’nın “Yaşarken adını tarihe altın harflerle yazdıran komutan.”
diye övgüyle bahsettiği, tarihe “Medine Müdafii” olarak geçen büyük komutan
aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:B
A) Enver Paşa B) Fahrettin Paşa
C) Halil Kut Paşa D) Cemal Paşa

15. Mustafa Kemal Paşa, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerden hangisinde görev
almamıştır?

Cevap:A
A) Irak Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kafkas Cephesi

16. Misak-ı Millî Kararları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap:A
A) Büyük Millet Meclisinde dünya kamuoyuna duyurulmuştur.
B) Millî Mücadele’nin temel hedeflerini ortaya koymaktadır.
C) İtilaf Devletlerine tepki olarak ortaya çıkmıştır.
D) Temelini Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar oluşturmaktadır.

Ç. Aşağıda verilen gelişmeleri kronolojik sırayı takip ederek tarih şeridine yerleştiriniz.

Cevap:(Kutülamâre Zaferi, Büyük Millet Meclisinin Açılması, Mondros Ateşkes Antlaşması, Misak-ı Millî, Havza Genelgesi, Sevk ve İskan Kanunu, Sivas Kongresi)

Cevap: 8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 72-73-74 Cevapları MEB Yayınları

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf İnkılap Tarihi Sayfa 68-69-70-71 Cevapları MEB Yayınları başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • 8 sinif inkılap sayfa 72 ve73
 • 15 Aralık 2019 | 00:25:21
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  mediine müdafii olan Fahrettin Paşa sayadı kanunundan sonra altay soyadını alan kişi mi ? Bu konuda bilgim yok.Ama şundan eminim Mustafa Kemal Paşa hakkında söylenilenlerden tamamı eskiktir paşa kesinlikle daha fazlasını hakediyor.Yaşa Mustafa Kemal Paşa

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.