auto
20 Ekim 2019, 22:50
 
Forum Yöneticisiadmin
Üyelik
Gizli
Nerden?
Türkiye
Konular
1262
Mesajlar
0

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları SDR Dikey Yayıncılık 2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Konudaki kırmızı yazılar soruları, yeşil yazılar cevapları temsil eder.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

A. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1) Kromozom kavramını açıklayınız.

Cevap:Kromozom, DNA’nın “histon” proteinleri etrafına sarılmasıyla, yoğunlaşarak oluşturduğu, canlılarda kalıtımı sağlayan genetik birimlerdir.

2) DNA’nın yapısını bir model üzerinde gösteriniz.

Cevap: 8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
3) DNA kendini nasıl eşler? Açıklayınız.

Cevap: DNA‘nın kendini eşlemesi (replikasyonu) şu şekilde meydana gelir. DNA‘yı oluşturan nükleotitler arasındaki hidrojen bağları kopar. Bu şekilde bir birinden ayrılmış olan zincirler, her biri iki tamamlayıcı zincir sentezinde kalıp gibi rol oynarlar. Daha sonrakendini eşler.

4) Genotip ve fenotip kavramlarını açıklayınız.

Cevap:

Genotip bir canlının genetik kodlarının tamamıdır.

Fenotip ise canlının genotip ve çevre etkileşimi sonucunda ortaya çıkan görüntüsü ve özellikleridir.

5) Akraba evliliklerinin genetik sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

Cevap: Akraba evliliğinin genetik sonuçları arasında konuşma zorluğu, görme bozukluğu, kalp ya da çoklu organ yetmezliği, güdüklük, cücelik, kamburluk, eksik organ sorunu gibi genetik sorunlar yaşanmaktadır

6) Mutasyon ve modifikasyon kavramlarını açıklayınız.

Cevap:Çevrenin etkisiyle gen işleyişiyle ilgili meydana gelen değişikliklere modifikasyon denir.                                         DNA eşlenirken meydana gelen gen değişikliğine mutasyon denir.

7) Adaptasyon kavramını açıklayınız.

Cevap:Canlıların belirli ortam koşullarında yaşama ve üreme şanslarını arttıran fiziksel yapılar, davranışlar gibi kalıtsal özelliklere sahip olmalarına adaptasyon (çevreye uyum) adı verilir.

8) Doğal ve yapay seçilim nedir? Açıklayınız.

Cevap: Canlıların doğada ki yaşam şartlarına adaptasyon gösterenlerin yaşmasına, göstermeyenlerin yok olmasına doğal seçilim denir. İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün ırkların seçilerek üretilmesi zayıf olanların yok edilmesine de yapay seçilim denir.

9) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Açıklayınız.

Cevap:   

   Olumlu etkileri: 

 • Gübre ve ilaç kullanımını azaltacak nitelikte çeşitler geliştirmek.
 • Çeşitli ilaç ve aşılar
 • Yüksek verimli, tuzluluğa, soğuğa ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretilmesi .
 • Sebze ve meyvelerde raf ömrünün uzatılması, özellikle domateste başarılmış olup benzer çalışmalar çeşitli meyvelerde sürdürülmektedir.

Olumsuz etkileri:

 • Ekolojik dengenin bozulmasına ve biyo-çeşitliliğin azalmasına yol açabilir.
 • Gelecekte, birkaç çok uluslu şirketin tüm dünyanın tüketim kararları üzerinde etkili olması riski söz konusudur.
 • Bitki üretiminde, tohumluk ve ilaç temininde geleneksel yöntemlerden ve yerel kaynaklardan ziyade dışa bağımlılık sorunu oluşturacaktır.

10) Biyoteknolojinin gıda üretimi ve hayvancılık uygulamaları nelerdir?

Cevap:meyveli yoğurt üretimi , besin değeri artırılmış gıdaların üretimi , besinlerin raf ömrünün artırılmasıdır . hayvancılık uygulamaları ise daha sağlıklı hayvanların üretimi , daha kaliteli et ve süt üretimidir

B. Aşağıda çerçeve içerisinde bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden uygun olanları kullanarak cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Cevap: 

1) Fosfat, organik baz ve …deoksiriboz şeker… bir araya gelerek nükleotid yapılarını oluşturur.
2) DNA, ..çift… zincirli sarmal yapıya sahiptir.
3) Karakterlerin oluşmasını sağlayan DNA birimine ….gen… adı verilir.
4) Her durumda etkisini gösterebilen alellere ….baskın…. alel adı verilir.
5) İnsanlarda çocuğun cinsiyetini belirleyen ….babadan……. gelen kromozomdur.
6) Modifikasyonlar kalıtsal ..değildir… .
7) Tür içerisindeki çeşitlilik ….varyasyon……. olarak adlandırılır.
8) Biyoteknolojinin ilk uygulamalarına …yoğurt……. yapımı örnek gösterilebilir.
9) Bir canlı ya da bir özelliğin kopyasının üretilmesine …klonlama…… denir.
10) Zararlı genleri etkisiz hâle getirmek ve tedavi etmek amacı ile tedavi edici genlerin hastalara aktarılmasına ….gen tedavisi……… denir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

C. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

Cevap:
1) (Y) Genler birleşerek nükleotidleri oluşturur.
2) (D) DNA kendini eşleyebilir.
3) (D) Kalıtım ile ilgili çalışma yapan önemli bilim insanlarından biri de Gregor Mendel’dir.
4) (Y) Baskın aleller küçük harfler ile gösterilir.
5) (Y) Çekinik aleller etkisini her durumda gösterebilir.
6) (Y) Spor yapan bir kişinin kaslarının gelişmesi adaptasyondur.
7) (D) Orak hücreli anemi, mutasyon sonucu ortaya çıkan genetik bir hastalıktır.
8) (D) Canlıların doğadaki yaşama şartlarına adaptasyon gösterenlerin hayatta kalmasına, gösteremeyenlerin
ise yok olmasına ‟doğal seçilim” denir.
9) (D) Antibiyotik biyoteknoloji ürünüdür.
10) (D) Biyoteknolojik çalışmaların olumlu ve olumsuz yönleri vardır.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Fen bilimleri dersinde öğretmen; Ege, Ata, Seher ve İpek’e sırasıyla ‟kromozom, nükleotid,
DNA ve gen” yazan pankartları vererek sınıftan dışarıya çıkmalarını istiyor.
Öğretmen, öğrencileri hangi sıra ile sınıfa alır ise kromozom, nükleotid, DNA ve gen yapılarının,
küçükten büyüğe doğru sıralamasını sınıftaki öğrencilere göstermiş olur?

Cevap:D                                                                                                                                                                                                      A) Ege – Seher – Ata – İpek
B) Ege – İpek – Seher – Ata
C) Ata – Seher – İpek – Ege
D) Ata – İpek – Seher – Ege

2) Aleller ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap:C
A) Kendini eşleyebilir.
B) Yapısında DNA bulunur.
C) Karekterlerin oluşumunda etkilidir.
D) Bir araya gelerek nükleotid oluşturur.

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

5) I. UU
II. Kk
III. aa
Yukarıda bazı karakterlerin oluşumuna etki eden aleller gösterilmiştir. Bu alellerden hangileri homozigot
durumdadır?

Cevap:C
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

6) Kısa boylu bir bezelye için;
I. Erkek atasında uzun boy aleli vardır.
II. Dişi atasının alelleri homozigot durumdadır.
III. Erkek atası melez durumdadır.
Yukarıda verilenlerden hangileri doğru olabilir?
(Bezelyelerde uzun boy aleli, kısa boy aleline baskındır.)

Cevap:D
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7) Beyaz çiçekli bezelyelerin çaprazlanması sonucunda oluşacak olan bezelyelerin mor çiçekli
olma olasılığı kaçtır?
(Bezelyelerde mor çiçek aleli ‟B”, beyaz çiçek aleline ‟b” baskındır.)

Cevap:D
A) 100 B) 75 C) 25 D) 0

8) Aşağıdaki çaprazlamalardan hangisinin sonucunda melez genotipli birey oluşmaz?

Cevap:A
A) SS X SS B) SS X Ss C) Ss X Ss D) SS X Ss

9) Aşağıda verilenlerden hangisi sağlıklı bireylerin oluşmasına engel olabilir?

Cevap:B
A) Kimyasal maddelerden uzak durmak
B) Akraba evlilikleri
C) Sağlıklı beslenme
D) Alkol ve sigara kullanmamak


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları SDR Dİkey Yayıncılık

10) ‟Çevrenin etkisi ile gen işleyişindeki değişikliklere ‟modifikasyon” adı verilir.” Buna göre aşağıdakilerden
hangisi modifikasyon örneği değildir?

Cevap:A
A) Orak hücreli anemi hastalığı
B) Derinin güneş ışığı altında bronzlaşması
C) Çuha bitkisinin farklı sıcaklıkta farklı renk çiçek açması
D) Halter sporu yapan kişilerin kaslı olması

8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 73-74-75-76 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

12) Aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyonlara örnek olarak gösterilebilir?

Cevap:A
A) Kutup tilkilerinin kısa kuyruklu olması.
B) Altı parmaklı bireylerin oluşması.
C) Van kedisinin göz renklerinin farklı olması.
D) Dört boynuzlu keçilerin oluşması.

13) Biyoteknolojinin gelecekteki uygulama alanları;
I. Farklı canlı türlerinin ortaya çıkmasına,
II. Hastalıklı genlerin düzeltilmesine,
III. Çok daha verimli ürün oluşturulmasına
maddelerinden hangilerine olanak sağlayabilir?

Cevap:D
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

14) I. Klonlama
II. Gen aktarımı
III. Geleneksel ıslah
Yukarıda verilenlerden hangileri genetik mühendisliğinin çalışma alanlarındandır?

Cevap:A
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

15) Aşağıda verilen yöntemlerden hangisi, embriyo oluşturma oranını artırmak için uygulanır?

Cevap:C
A) Klonlama B) Islah C) Aşılama D) Gen tedavisi

Bir önceki yazımız olan 8. Sınıf Fen Bilimleri Sayfa 57-58-59-60-61 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Forum Kitabı Benzer Konuları:

 • Düncü sınıf fen bilimleri ders kitabı sayfa 74 ve 73ün Sorulan cevaba
 • fen 8 sayfa 73 cevapları
 • gorme yetersizliği bireyler için fen bilimleri uyarlamalar
 • 19 Aralık 2019 | 11:16:57
  Anonim

  Konular
  10
  Mesajlar
  1

  Fen dersleri gittikçe daha karmaşık hale gelmeye başladı.Dna konusu sınavda kesinlikle çıkacak.Bu bölümde çıkan sorulara iyi çalışın arkadaşlar.Akılda kalması için iyice anlamamız gerekiyor

   
  Bağlantı
 • Yalnızca Uzun Yorumlar Kabul Edilecektir - Konuyu Geliştirecek Bir Yorum Yazınız. 💬


  Ana Sayfa Gizlilik Politikası İletişim S.S.S
  2019-2021, Forum Eodev.
  Forum e-Odev Copyright © 2019-2020
  Site içerisinde yer alan tüm dosyaların tüm hakları site yöneticilerine aittir. İçeriklerin kısmen yada tamamını izinsiz almak yasal olarak suçtur.